Voetbalreis Online VIP

Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Voetbalreis Online. De gegevens van Voetbalreis Online zijn:

Voetbalreis Online
Postbus 4843
4803 EV Breda
www.voetbalreisonline.nl
info@voetbalreisonline.nl

Kvk Breda: 53499522
BTW-nummer: 850903154
ING rekening: 5987730

 

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de hoofdboeker van het door Voetbalreis Online gedane online aanbod. De aanvaarding door de hoofdboeker geschiedt doorgaans via het retour sturen/mailen van de getekende opdrachtbevestiging in de offerte of een online boeking en betaling. Bij uitzondering kan een digitaal akkoord via e-mail ook als aanvaarding gelden. Een digitaal akkoord is immers rechtsgeldig.

2.2 Zorgt u ervoor dat u bij de aanvaarding van het aanbod uw persoonsgegevens volledig en correct aan Voetbalreis Online doorgeeft. Voetbalreis Online gaat namelijk van de juistheid van de gegevens uit! Indien een boeking naderhand dient te worden aangepast wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens, komen alle ontstane kosten hiervan voor uw rekening.

2.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u digitaal de factuur & bevestiging voor uw voetbalarrangement. U bent gehouden om deze factuur & bevestiging direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Het gaat hierbij om alle van toepassing zijnde reisonderdelen. Indien de gegevens in de bevestiging niet correct zijn, dient u per omgaande doch uiterlijk binnen 24 uur contact op te nemen met Voetbalreis Online. Voetbalreis Online is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de gegevens niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van een boeking wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor uw rekening.

2.4 Voetbalreis Online gaat de overeenkomst aan onder het voorbehoud dat zij de geboekte onderdelen daadwerkelijk kan reserveren. In dit kader behoudt Voetbalreis Online zich het recht voor om de overeenkomst tot vijf werkdagen na ontvangst van de overeengekomen reissom te annuleren, in welk geval Voetbalreis Online de betaalde reissom binnen 30 dagen na betaling zal terugbetalen.

2.5 Wijzigingen in kosten of heffingen (BTW, luchthaven- of toeristenbelastingen en brandstoftoeslagen) kunnen leiden tot prijswijzigingen. Voetbalreis Online behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval de reissom naar boven aan te passen. Na ontvangst van de getekende offerte zal Voetbalreis Online de prijs echter niet meer wijzigen.

2.6 Kennelijke fouten en vergissingen in de door of namens Voetbalreis Online en haar leveranciers (al dan niet via de website) verstrekte informatie of in de overeenkomst binden Voetbalreis Online niet. Voetbalreis Online aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoud Voetbalreis Online zich het recht voor om zich te herroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen.

Artikel 3: betaling

De volledige betaling van uw voetbalarrangement dient direct online te gebeuren middels de beschikbare betaalmethodes of binnen 5 werkdagen op de rekening van Voetbalreis Online te zijn bijgeschreven. De betalingstermijn is een fatale termijn; indien niet tijdig is betaald, bent u in verzuim en komen rente en eventueel door Voetbalreis Online te maken kosten in verband met uw verzuim (bijvoorbeeld doordat Voetbalreis Online haar leveranciers wel dient te betalen alsmede incassokosten) volledig voor uw rekening. Voorkom dit soort vervelende situaties aangezien dit voor beide partijen niet prettig is en dit veel negatieve energie kost.
* In sommige landen wordt er toeristenbelasting in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de gasten die verblijven in het hotel en worden na verblijf in rekening gebracht en kunnen niet van tevoren worden betaald. Helaas hebben wij geen invloed op deze kosten.

Artikel 4: Wijzigingen

4.1 Voetbalreis Online is niet verantwoordelijk voor het, om welke reden dan ook, niet (kunnen) deelnemen aan de reis en/of het niet (kunnen) bijwonen van het geboekte evenement/de wedstrijd en is niet aansprakelijk voor schade die u hierdoor mogelijk lijdt.

4.2 Indien u niet kunt deelnemen aan de reis en/of de geboekte wedstrijd niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan u zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan u tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal Voetbalreis Online u zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het omboeken van de betreffende reisonderdelen en/of het zoeken naar een alternatief voor de wedstrijd. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, zullen echter te allen tijde voor uw eigen rekening en risico komen. De bijkomende kosten dienen binnen 5 dagen te worden voldaan op rekening van Voetbalreis Online, tenzij u afziet van de voetbalreis. Mocht u afzien van de reis zal De oorspronkelijke reissom blijft u eveneens verschuldigd. U kunt zich tegen deze eventuele extra kosten indekken (verzekeren) middels een samengestelde annuleringsverzekering. U kunt deze afsluiten via uw eigen verzekeraar of wij kunnen u hierin ondersteunen. Wanneer u een dubbelarrangement ( 2 of meerdere voetbalwedstrijden in één weekend ) heeft geboekt en één van beide wedstrijden word verplaatst waardoor u niet in staat bent om beide wedstrijden te bezoeken, dan zal Voetbalreis Online samen in overleg met u een andere 2e wedstrijd proberen te zoeken. Indien dit niet mogelijk is, dan blijft u verbonden aan één van beide wedstrijden, het bedrag van het wedstrijdkaartje van de geannuleerde wedstrijd zal dan aan u gecrediteerd worden. Het is helaas niet mogelijk om beide wedstrijden te annuleren.

4.3 Voetbalreis Online is bevoegd om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, aan u onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is Voetbalreis Online bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan u onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou u daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden.

Artikel 5: In de plaatsstelling

5.1 Indien u verhinderd bent om aan de reis deel te nemen, kan een ander in uw plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.

5.2 De voorwaarden voor in de plaatsstelling zijn: a) de ander voldoet aan alle aan de reis/wedstrijd verbonden voorwaarden, b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor in de plaatsstelling nog kunnen worden verricht, c) de voorwaarden van de leverancier(s) van Voetbalreis Online verzetten zich niet tegen de in de plaatsstelling en d) de eventuele kosten die met de in de plaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door u/de ander te worden voldaan.

Artikel 6. Annulering

Indien u de reis annuleert om welke reden dan ook, blijft u de reissom aan Voetbalreis Online verschuldigd. Mocht een wedstrijd door een wedstrijdverplaatsing, afgelasting geen doorgang vinden en heeft u de eerder genoemde verzekeringen afgesloten, dan kunt u contact opnemen met de Europeesche verzekering. U komt dan in aanmerking voor volledige vergoeding van de kosten ”mits hiervoor de geldende toeslagpremie is berekend en voldaan”.

Artikel 7: Bevestiging voetbalarrangement

7.1 Na de ontvangen betaling zullen wij het arrangement binnen 5 werkdagen bevestigen. Hiervoor ontvangt u een voucher, waarin de onderdelen staan beschreven.
Tegenwoordig gaat alles digitaal dus u ontvangt enkel de voucher als bewijs van de boeking. Wij checken u ook online in bij het hotel, waardoor u zich alleen hoeft te kunnen legitimeren bij het hotel om te genieten van een geheel verzorgd verblijf. Aangezien wij al onze voetbalreizen aanbieden inclusief ontbijt

De (VIP) voetbalkaarten liggen doorgaans inclusief toegang tot de lounge (wanneer van toepassing) gereed bij de receptie in het partnerhotel en worden na legitimering van de hoofdboeker(s) overhandigd. Dit kunnen bij hoge uitzondering memberkaarten zijn, dus houd hier rekening mee en zorg dat deze worden geretourneerd bij de hotelreceptie. De hoofdboeker(s) zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bijkomende kosten, indien deze kaarten verloren geraken of niet worden ingeleverd. Als het om E-tickets gaat, sturen wij deze voor vertrek digitaal naar het bij ons bekende en opgegeven emailadres. Indien de bevestiging niet uiterlijk 5 dagen voor vertrek in uw bezit zijn, dient u onmiddellijk contact op te nemen met Voetbalreis Online.

7.2 U bent gehouden om de door Voetbalreis Online verstrekte bevestiging van het arrangement direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de bevestigde onderdelen niet correct zijn, dient u per omgaande contact op te nemen met Voetbalreis Online. Voetbalreis Online is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de boeking niet correct is. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de boeking wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor uw rekening.

7.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. Informatie hierover zult u zelf bij de aangewezen autoriteiten moeten inwinnen. Voetbalreis Online is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien u niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

7.4 Voetbalreis Online raadt u dringend aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 Voetbalreis Online verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. U dient zelf alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden van Voetbalreis Online en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.

8.2 Voetbalreis Online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien:

A) de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

•de tekortkoming toe te rekenen is aan u zelf; of

•de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

•de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die Voetbalreis Online of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

•de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden;

B) u uw schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering en/of ziektekostenverzekering of indien u via een andere weg reeds schadeloos bent gesteld;

C) en voor zover een verdrag of wet de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt.

Artikel 9: Klachten

9.1 Voetbalreis Online doet haar uiterste best om uw reis goed te laten verlopen. Niettemin kunnen zich toch problemen voordoen. Indien u op enig moment onverhoopt een klacht heeft of zich een probleem voordoet, dient u hiervan direct melding te maken op het daarvoor bestemde noodnummer van Voetbalreis Online en deze melding schriftelijk (per e-mail of per post) aan Voetbalreis Online te bevestigen. Deze melding dient ertoe Voetbalreis Online in staat te stellen om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, te verhelpen.

9.2 Klachten die tijdens de reis niet of niet direct (aantoonbaar) overeenkomstig artikel 9.1 zijn gemeld, zullen bij terugkomst niet in behandeling worden genomen. Indien uw, tijdig gemelde, klacht op reis niet naar wens wordt opgelost, dient u deze binnen 30 dagen na terugkomst per e-mail (info@voetbalreisonline.nl) schriftelijk bij Voetbalreis Online in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en uw eventuele rechten vervallen. Indien u tijdig uw klacht heeft ingediend, zal Voetbalreis Online binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen per e-mail of brief reageren op de klacht.

Artikel 10: Geschillen

Op alle geschillen tussen u en Voetbalreis Online is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen uitsluitend bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt. Ieder vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de reis, of, als deze niet plaatsvond, een jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.